ZM-R5860 Hot Air BGA Rework Station
ZM-R5860 Hot Air BGA Rework Station
ZM-R7220A Infrared Soldering Station
ZM-R7220A Infrared Soldering Station
ZM-R720A LED/Micro Component Rework Station
ZM-R720A LED/Micro Component Rework Station
ZM-R730A Large Board BGA Rework Station
ZM-R730A Large Board BGA Rework Station
ZM-R7830A Smart Optical BGA Rework Station
ZM-R7830A Smart Optical BGA Rework Station
ZM-R7850A Smart Optical BGA Rework Station
ZM-R7850A Smart Optical BGA Rework Station
ZM-R8650 Fully Automatic BGA Rework Station
ZM-R8650 Fully Automatic BGA Rework Station
ZM-R8000B Large Precision Rework Station
ZM-R8000B Large Precision Rework Station
ZM-R8000D Large Precision Rework Station
ZM-R8000D Large Precision Rework Station
ZM-R9000 Super Large Board Disassembly Preheating Platform
ZM-R9000 Super Large Board Disassembly Preheating Platform
Switch To Desktop Version